ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    تعلیم و تربیت اسلامی یا تاریخ علم -جهان اسلام    کارشناسی
2    اصول و فلسفه آموزش و پرورش    کارشناسی
3    اصول وفلسفه آموزش وپرورش    کارشناسی ناپیوسته
4    روانشناسی رشد -1    کارشناسی
5    روانشناسی رشد -2    کارشناسی
6    روانشناسی کودک و نوجوان    کارشناسی
7    فلسفه آموزش و پرورش    کارشناسی
8    اصول و مبانی آموزش و پرورش    کارشناسی
9    روانشناسی تربیتی    کارشناسی
10    سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی    کارشناسی
11    اصول و فلسفه آموزش و پرورش    کارشناسی
12    اصول فلسفه آموزش وپرورش    کارشناسی
13    روانشناسی رشد -1 کودکی    کارشناسی
14    روانشناسی رشد -1    کارشناسی
15    روانشناسی رشد -2    کارشناسی
16    مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی    کارشناسی
17    آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان    کارشناسی
18    فلسفه آموزش و پرورش    کارشناسی
19    اصول و مبانی آموزش و پرورش    کارشناسی
20    روانشناسی تربیتی    کارشناسی
21    سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی    کارشناسی
22    مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی    کارشناسی
23    هدایت ومشورت در اسلام    کارشناسی ارشد
24    مکتبهای فلسفی آراء تربیتی    کارشناسی ارشد
25    تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته    کارشناسی
26    مبانی فلسفه و قلمرو روانشناسی تربیتی    کارشناسی ارشد
27    فلسفه آموزش وپرورش    کارشناسی ارشد
28    سمینار پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت    کارشناسی ارشد
29    مکاتب فلسفی و آراء تربیتی    کارشناسی ارشد
30    نظریات تربیتی ومکاتب فلسفی    کارشناسی ارشد
31    تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته    کارشناسی ارشد
32    انسان شناسی در اسلام    دکتری (Ph.D)
33    مکاتب فلسفی وبرنامه درسی    دکتری (Ph.D)
34    انسان شناسی در اسلام    دکتری (Ph.D)
35    فلسفه تربیتی اسلام    دکتری (Ph.D)
36    روش تحقیق با تاکید برعلوم تربیتی    کارشناسی
37    روان شناسی تربیتی - 2    کارشناسی